Embodiment i gramaticalització

de Elena Sanchez Lopez -

Moltes gràcies per la contribució. Trobe que entre el pòster i el vídeo ha estat molt ben explicada i m'agradaria remarcar la darrera conclusió del vídeo: la semàntica cognitiva diacrònica i la lingüística de corpus són fonamentals per a entendre la fraseologia i el significat fraseològic. 

Hi ha dos termes en el vídeo que, tot i ser centrals per als fraseologismes somàtics, no han tingut tota la difusió que caldria en l'àmbit de la fraseologia. Ens podries parlar, en línies generals, de l'embodiment i la gramaticalització?